Oferta i zastosowanie:

Ortofotomapa

Ortofotomapa (ortofotomozaika)  jest produktem szczególnie przydatnym na każdym etapie projektowym inwestycji. Stanowi doskonałe uzupełnienie klasycznej mapy zasadniczej, dający pełen obraz sytuacji terenowej dając szczegółowe informacje tj.: rodzaj i stan nawierzchni, gęstość drzewostanu, inne materiały i obiekty znajdujące się na obszarze opracowania nie wchodzące w skład treści mapy zasadniczej.

Obliczanie mas ziemnych i składowisk materiałów dla:

  • Kopalni odkrywkowych i węgla kamiennego
  • Składowisk odpadów
  • Inwestycji kubaturowych i drogowych pod rozliczenia obmiarowe
  • Projektów rekultywacji terenu

Monitorowanie placu budowy, bilanse mas ziemnych

Monitorowanie postępu prac ziemnych na placu budowy dzięki zastosowaniu fotogrametrii. Wykonanie kilku serii nalotów i opracowanie NMT w odstępach czasowych daje możliwość kalkulacji np. rzeczywistej ilości zutylizowanego materiału lub wykonanej wymiany gruntu.

Aktualizacje MDCP z użyciem technologii fotogrametrycznych i skanowania LIDAR

Dzięki zastosowaniu technologii fotogrametrycznych możemy sporządzić mapy do celów projektowych w nieporównywalnie szybszym czasie i na większych obszarach w stosunku do klasycznych metod pozyskania danych terenowych. Wykorzystujemy klasyczną fotogrametrię wspieraną przez skanowanie LIDAR w trudno dostępnym terenie o gęstym pokryciu roślinnością.

 

Pomiary powykonawcze

Szeroki wachlarz zastosowań fotogrametrii w tym do szybkiego pozyskania danych sytuacyjnych na terenach wielkopowierzchniowych. Realizujemy mapy powykonawcze, mapy inwentaryzacyjne stanu budowy, mapy mapy użytkowania gruntu czy stanu zadrzewienia.

Monitoring placu budowy w formie materiału foto-wideo

Oprócz opracowań czysto inżynierskich, naszych klientów wspieramy również od strony wizualnej. Prowadzimy stały monitoring placu budowy z drona. Materiały można wykorzystać do sprawozdań inwestorskich lub wewnętrznych, prezentacji inwestycji w mediach czy też kontroli postępu prac i stanu zmagazynowania na placu budowy.

 

 

Opis projektu:

Zwiększenie konkurencyjności na rynku dzięki wdrożeniu innowacyjnych geodezyjnych i fotogrametrycznych usług pomiarowych. Wdrożenie innowacji pozwoli na wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie zatrudnienia.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzmocnienie potencjału rozwojowego oraz wzrost zatrudnienia przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz usprawnienie działalności w zakresie:

– skrócenie czasu operacyjnego usług
– poszerzenie zakresu oferowanych usług
– zwiększenie dokładności pomiarów
– przystosowanie systemu pracy do ewentualnych wymogów/restrykcji związanych z zagrożeniem życia i zdrowia publicznego

Planowane efekty, nowe produkty:

– Ortofotomapy dla geodezji i miast
– Tworzenie map wektorowych na podstawie zobrazowań lotniczych
– Tworzenie map hybrydowych pod projekty
– Numeryczne Modele Terenu
– Obliczanie objętości mas ziemnych
– Pomiary objętości wyrobisk
– Monitorowanie sieci energetycznych
– Monitorowanie drzewostanu i wegetacji upraw dla leśnictwa/rolnictwa
– Okresowe monitorowanie stanu procesu inwestycyjnego, placów budowy np. w drogownictwie, obiektach kubaturowych
– Pozyskanie danych w trudno dostępnym terenie dzięki technologii LiDAR