Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

muzeum ślaskie Katowice

Pomiary i geodezyjna dokumentacja powykonawcza z usytuowaniem nowych elementów oraz szkice branżowe wykonywane są na potrzeby uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Wyniki pomiarów wprowadzane są do zasobów Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych. Wykonujemy szczegółową analizę zgodności usytuowania wykonanej inwestycji z projektem zagospodarowania.
Dodatkowo mierzymy geometrię: szybów windowych, obiektów wysmukłych, elewacji, jezdni podsuwnicowych itp. kontrolując wartości odchyłek wykonawczych względem norm budowlanych.

Inwentaryzacja powykonawcza – wszystko co powinieneś wiedzieć

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest warunkiem oddania danego obiektu do użytkowania. Inwentaryzacje powykonawczą wykonuje się w przypadku wszystkich budynków, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Są to np. domy jednorodzinne budowane na własną rękę, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i inne urządzenia podziemne.

W przypadku standardowych projektów domów jednorodzinnych, inwentaryzacja powykonawcza zazwyczaj nie jest potrzebna. W większości przypadków wymaga się po prostu zgłoszenia zakończenia budowy do nadzoru budowlanego, wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak: dziennik budowy (oryginał); oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania budynku z projektem, doprowadzeniu do porządku terenu budowy w tym np. dróg; oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych; protokoły; potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączeń; świadectwo charakterystyki energetycznej (kopia).

Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

W skrócie, można określić ją jako zespół czynności technicznych wykonywanych przez geodetę w celu sprawdzenia, czy wykonany obiekt jest zgodny z planem budowy. Przeprowadza się ja po zakończeniu budowy poprzez dokonywanie pomiarów oraz analizy wszystkich elementów budowy oraz zagospodarowania działki. Wymagane są one również po to, aby można było gromadzić informacje o technicznym ułożeniu różnych elementów na danym terenie. Podstawowym celem pomiarów inwentaryzacyjnych jest zebranie danych współrzędnych X, Y i wysokości H. Należą one do pomiarów bezpośrednich, które wymagają bezpośredniego kontaktu z mierzonym obiektem.

Ważne jest to, że zgodnie z Prawem Budowlanym, każdy nowopowstały budynek wolnostojący oraz sieci podlegające wymagają inwentaryzacji powykonawczej, co jest określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej z dnia 21 lutego 1995 roku.

Jest to dokument istotny, ponieważ pomiary sporządzone przez geodetę są wprowadzane jako zmiany do mapy zasadniczej zawierających ewidencje gruntów i sieci uzbrojenia co pozwala uwzględniać nowopowstały budynek oraz sieci mu podlegające np. w przypadku planowania budowy dróg. Czy inwentaryzacja geodezyjna jest konieczna? Tak, bez niej inwestor nie będzie mógł złożyć wniosku o pozwolenie na użytkowanie! Pomięcie tego kroku skutkuje grzywną w wysokości 10 000 PLN.

Co obejmuje inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawiera takie elementy jak m. in. pomiar obiektów zanikających czyli np. rur czy wodociągów, które finalnie są ukryte pod ziemią (zasypane) zaliczamy do pomiarów bieżących. Jest to istotne, aby przed ich zasypaniem czy zabetonowaniem sporządzić pomiar ponieważ następnie będzie on umieszczony na napie zasadniczej. Jest to swoiste zabezpieczenie w razie awarii bądź przebudowy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podczas realizacji sieci uzbrojenia dopuszczalne jest odstępstwo od projektu, które nie przekracza 0,3 m dla gruntów zabudowanych i 0,5 m dla gruntów niezabudowanych. Inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna do wydania takich dokumentów jak: protokół odbioru przyłącza wodociągowego; protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej (np. szamba); informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

Pomiary końcowe z kolei, to pomiary uwzględniające nowopowstałe obiekty budowlane po zakończeniu ich budowy, a także zmiany w ukształtowaniu terenu. Przekazywane są one przez geodetę na ręce inwestora.

Warto pamiętać, że uzyskane pomiary oraz kopie map do celów projektowych powinny być przekazane w ręce właściciela budynku. Warto znaleźć również dobrego specjalistę, który dopilnuje wszystkich prawnych formalności.

Galeria

Skontaktuj się z Nami!

Czekamy by rozpocząć z Tobą współpracę!

Adres

ul. Chorzowska 50,
44-100 Gliwice

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 18:00

Telefon

+48 601 303 883

Email

info@geo-tec.pl