Poznaj usługi geodezyjne i cennik pomiarów w Rybniku

Dla jakich kontrahentów dedykowana jest nasza oferta usługi geodezyjnej budowy?

Usługa geodezyjnej budowy dedykowana jest przede wszystkim klientom indywidualnym, jednak polecamy ją również dla firm budowlanych oraz projektowych, które również mogą skorzystać z oferty usługi geodezyjnej budowy. Chociaż siedziba GEOTEC mieści się w Gliwicach, to realizujemy pomiary geodezyjne na całym Śląsku, również w okolicznych Żorach.

Jak wygląda wykonanie przez nas geodezyjnej obsługi budowy?

Przede wszystkim, ważne jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Umieszczamy w niej wszelkie informacje o umiejscowieniu obiektów budowlanych w Rybniku. Następnie, korzystając z tych informacji, realizujemy prawidłowy projekt zagospodarowania terenu. W przypadku odległości budynku mniejszej niż 4 m od granicy posiadłości, aktualizujemy dane dotyczące jej przebiegu.

Co wykorzystujemy do tyczenia budynków?

Tyczenie budynków realizowane jest za pomocą narzędzi o największej precyzji, zarówno kątowej jak i liniowej. Gwarantuje to bezbłędne wyniki pomiarów.

Dlaczego pomiary inwentaryzacyjne są tak istotne?

Pomiary inwentaryzacyjne są istotne z tego względu, że stanowią niezbędny element do sporządzenia map powykonawczych. W mapach powykonawczych zawierane są nowe elementy zagospodarowania nieruchomości w dzielnicy Rybnika Wawok. W celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie sieci, wykonywane są szkice branżowe. Natomiast aby wykluczyć każdą niezgodność z projektem zagospodarowania terenu, analizujemy pomiary inwentaryzacyjne.

Jakie kryteria są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu?

Kryteria, które są potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, to między innymi analiza map powykonawczych i szkiców branżowych wykonanych na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych. W kolejnym kroku składana jest kompletna dokumentacja, wraz z mapą powykonawczą i oświadczeniem geodety o zgodności projektu, do Nadzoru Budowlanego i na tej podstawie wydawane jest pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Kto powinien zdecydować się na usługi geodezji inżynieryjnej?

Usługa geodezji inżynieryjnej dedykowana jest głównie dla klientów dużych firm budowlanych. Wynika to z naszego bogatego doświadczenia przy budowie skomplikowanych obiektów przemysłowych i handlowych o dużej powierzchni. Daje nam to sposobność do stosowania nowoczesnych metod, które pozwalają spełniać oczekiwania naszych klientów z Rybnika i okolic.

Co powoduje, że możemy pochwalić się wysoką dokładnością i rzetelnością wykonywanej obsługi geodezji inwestycji budowlanych?

Nasza obsługa geodezji inwestycji budowlanych jest dokładna i rzetelna, gdyż używamy sprzętu o najwyższej precyzji pomiarowej. Za jego pomocą realizujemy prace inżynierskie w terenie, do czego jest niezbędny. Używamy między innymi tachimetrów robotycznych, niwelatorów kodowych eliminujących ludzkie błędy odczytu i celowania, jak i również środowisko CAD, pozwalające na konstruowanie opracowań graficznych, które dokumentują przebieg inwestycji w Radlinie. Chmury punktów, które tworzymy przy użyciu technologii 3D i modele przestrzenne przydatne przy tworzeniu wielkopowierzchniowych inwestycji, a także praca w środowisku BIM, również przyczyniają się do precyzji wykonywanych przez nas usług.

Dla jakiego rodzaju budynków przygotowywane są mapy do celów projektowych?

Wykonujemy je nie tylko dla obiektów mieszkalnych takich jak domy jednorodzinne w Rybniku. Tworzymy je również dla obiektów użyteczności publicznej w Rybnickiej Kuźni, wielkopowierzchniowych inwestycji drogowych w Przegędzy oraz liniowych projektów uzbrojenia podziemnego w Szczerbicach. Bez względu na wielkość obiektu, dla którego wykonujemy mapę do celów projektowych, wszystkie budynki traktujemy z taka samą dokładnością.

W jaki sposób wykonujemy mapy do celów projektowych?

Są one pozyskiwane przy pomocy klasycznych metod pozyskiwania danych. Zaliczamy do nich tachimetrię + GPS, a także metody fotogrametryczne niskiego pułapu. Wykorzystanie drona przy pomiarach geodezyjnych daje nam sposobność do uzyskania opracowań dużo dokładniejszych niż te, przy użyciu metody bezpośredniej. Jest to ważne dla realizowania inwestycji w dzielnicach Rybnika takich jak Strąkowiec, Kłokocin, Józefowiec czy Popielów.

Jakie inne usługi rekomendujemy do usługi tworzenia map do celów projektowych?

Inne rekomendowane przez nas oferty do usługi tworzenia map do celów projektowych to z pewnością sporządzenie numerycznego modelu terenu do mapy wektorowej. Inną ofertą jest numeryczny model pokrycia terenu (NMPT), gęsta chmura punktów, modele 3D z nałożoną teksturą, a także oferta modeli warstwicowych i georeferencyjnej ortomozaiki (ortofortomapy).

Co pozwala nam na realizację tyczenia budynków oraz sieci uzbrojenia?

Realizujemy tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia przy wykorzystaniu Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), który jest elementem projektu budowlanego.

Jakie są kolejne etapy tyczenia budynków oraz sieci uzbrojenia?

Pierwszym etapem tyczenia budynków i sieci uzbrojenia jest precyzyjne sprawdzenie granic nieruchomości. Pomagają nam w tym szkice katastralne, a także sprzęt o najwyższej precyzji pomiarowej. Oferujemy Państwo usługę tyczenia domów jednorodzinnych w Jankowicach, tyczenie obiektów handlowych w dzielnicy Świercze, tyczenie hali produkcyjnych i magazynów w Piaskach, tyczenie wielokondygnacyjnych obiektów biurowych i mieszkalnych, ale również tyczenie dróg, sieci uzbrojenia czy torowisk w Gotartowicach.

Gdzie wykorzystujemy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą używamy do tworzenia szkiców branżowych, pomiarów i geodezyjnej dokumentacji. Wykorzystujemy ja również do uzyskania koniecznych pozwoleń na użytkowanie obiektu w Jejkowicach. Wyniki otrzymane podczas pomiarów wprowadzamy do bazy Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

Jakiego rodzaju pomiary są wykonywane przez naszą firmę z zakresu wykonywania pomiarów specjalnych i inwentaryzacji obiektów inżynierskich w Rybniku?

W skład naszej usługi wykonywania pomiarów specjalnych i inwentaryzacji obiektów inżynierskich wchodzi między innymi wykonywanie pomiarów geometrii, deformacji okresowych, osiadania, pionowości jak i również pomiary powykonawczo-montażowe. Skupiamy się także na kontroli pionowości obiektów wysmukłych, słupów, szybów windowych, ale też deformacji płaszczyzny. Analizujemy również tory podsuwnicowe i wartość odchyłek względem norm budowlanych i założeń projektowych.