Jakie usługi geodezyjne wykonujemy w Żorach oraz jaki jest cennik?

Jacy klienci na terenie Żor i okolic mogą skorzystać z usługi geodezyjnej obsługi budowy?

Nasza usługa skierowana jest do klientów indywidualnych, firm budowlanych, a także projektowych. W Żorach realizujemy naszą ofertę na terenie wszystkich dzielnic, np. Osiny, Baranowice czy Folwarki. Często wykonujemy również pomiary geodezyjne w Rybniku, więc bywamy również w Żorach.

W jaki sposób wykonujemy geodezyjną obsługę budowy krok po kroku?

Rozpoczynamy od stworzenia mapy do celów projektowych. To właśnie w niej zawieramy informacje o rozmieszczeniu obiektów budowlanych. Bazując na tym, możemy zaprojektować zagospodarowanie terenu w prawidłowy sposób. W przypadku, kiedy budynek ma być umieszczony w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nieruchomości, musimy zaktualizować dane dotyczące jej przebiegu.

Co jest niezbędne do tyczenia budynków?

Aby wyniki pomiarów były niezbędne, konieczne jest zastosowanie sprzętu z największą dokładnością kątową i liniową.

Do czego używa się pomiarów inwestycyjnych?

Wykorzystujemy je do wykonania map powykonawczych. W nich zawarte są nowe elementy zagospodarowania działki. W dalszym etapie tworzymy szkice branżowe, które są niezbędnym elementem uzyskania pozwoleń na użytkowanie sieci. W celu uniknięcia niezgodności z projektem zagospodarowania terenu, poddajemy analizie pomiary inwentaryzacyjne.

Na jakiej podstawie można uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu w Żorach?

Do uzyskania pozwolenia niezbędne są mapy powykonawcze, a także szkice branżowe, które wykonane są po analizie pomiarów inwentaryzacyjnych. Składa się je, wraz z niezbędną dokumentacją i oświadczeniem geodety o zgodności projektu, do Nadzoru Budowlanego, który wydaje pozwolenie.

Komu dedykujemy naszą usługę geodezji inżynieryjnej?

Jest ona skierowana zwłaszcza do klientów dużych firm budowlanych z Żor i okolic z uwagi na nasze duże doświadczenie w budowie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych czy przemysłowych. Stosujemy przy tym nowoczesne metody pozwalające na spełnianie oczekiwań klientów.

Jaki sprzęt pomaga nam osiągnąć wysoki poziom naszej obsługi inwestycji budowlanych?

Pracujemy na sprzęcie o najwyższej precyzji pomiarowej co jest ważne zwłaszcza podczas realizacji prac inżynierskich w terenie. Używamy między innymi tachimetrów robotycznych, niwelatorów kodowych. Eliminują one błędy ludzkiego odczytu i celowania. Dokumentujemy przebieg inwestycji przy pomocy opracowań graficznych uzyskiwanych dzięki pracy w środowisku CAD. Technologia 3D daje nam dostęp do tworzenia chmur punktów, a modele przestrzenne są przydatne podczas projektowania wielkopowierzchniowych obiektów.

Dla jakich inwestycji w Żorach wykonuje się mapy do celów projektowych?

Sporządzamy je dla budynków mieszkalnych takich jak domy jednorodzinne w Bajerówce, ale także dla obiektów użyteczności publicznej w Osinach. Ponadto sporządza się je dla inwestycji drogowych lub liniowych projektów uzbrojenia. Bez znaczenia na wielkość obiektu, każdy projekt sporządzamy z dbałością o szczegóły.

Jakimi metodami posługujemy się podczas tworzenia map do celów projektowych?

Wykonujemy je głównie przy użyciu klasycznych metod pozyskiwania danych. Jest to m.in. tachimetria + GPS oraz metody fotogametryczne niskiego pułapu. Jednakże często posługujemy się w geodezji dronem, który pozwala nam uzyskać opracowania bogatsze niż te uzyskiwane przy użyciu metod bezpośrednich. Jest to bardzo ważne dla projektowania inwestycji.

Jakie usługi możemy zaproponować przy tworzeniu mapy do celów projektowych?

W naszej ofercie znajdą Państwo na przykład usługi numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), gęstą chmurę punktów, modele 3D z nałożoną teksturą, georeferencyjną ortomozaikę lub modele warstwicowe.

Jakie są etapy wykonywania usługi tyczenia budynków i sieci uzbrojenia?

Usługę tę wykonuje się na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu, który jest częścią projektu budowlanego. Najpierw sprawdzamy dokładnie granice nieruchomości. Samą usługę wykonujemy za pomocą szkiców katastralnych i narzędzi o najwyższej jakości. Na terenie Żor wykonujemy tyczenie budynków jednorodzinnych w Kradziejówce, obiektów handlowo-usługowych, hali produkcyjnych, dróg czy torowisk.

Kiedy stosujemy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Sięgamy po nią, gdy potrzebujmy sporządzić szkice branżowe, pomiary, geodezyjną dokumentację. Wykorzystujemy ją także do uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektu. Wyniki jej pomiarów wprowadzamy do bazy Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

Jaka jest oferta pomiarów wykonywanych w Żorach?

Oferujemy pomiary specjalne w których zakres wchodzą: pomiary geometrii, pomiary powykonawczo-montażowe, pomiary deformacji okresowych, osiadania, pionowości. Dokonujemy kontroli obiektów wysmukłych, słupów, szybów windowych, deformacji płaszczyzny czy torów podsuwnicowych wraz z inwentaryzacją obiektów inżynierskich. Poddajemy szczegółowej analizie odchyłek względem norm budowlanych i projektowych.